Základné informácie

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu

PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI

Kongresový jazyk: slovenčina čeština angličtina

Konečný termín prihlasovania prednášok/posterov: 7. september 2020

prof. Ing. Roman BOČA, DrSc., rektor UCM v Trnave

Fyzioterapia
Balneológia
Medicínske odbory súvisiace s fyzioterapiou

MUDr. Juraj ŠTOFKO, PhD., riaditeľ IFBLR UCM v Trnave

doc. PhDr. Elena ŹIAKOVÁ, PhD. IFBLR UCM v Trnave

Predseda:
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., ČVUT v Praze

Členovia:
doc. PhDr. Andrea BOTÍKOVÁ, PhD., TU v Trnave
prof. MUDr. Štefan DURDÍK, PhD., LF UK v Bratislave
Dr. h. c. prof. Štefan GALBAVÝ, DrSc., IFBLR UCM v Trnave
prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, PhD., IFBLR UCM v Trnave
prof. MUDr. Branislav KOLLÁR, PhD., LF UK v Bratislave
prof. MUDr. Marcela LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, PhD., MSc, UK v Praze
doc. MUDr. Jozef LUKÁČ, PhD., IFBLR UCM v Trnave
doc. MUDr. Zuzana POPRACOVÁ, PhD., IFBLR UCM v Trnave
doc. MUDr. Jana SLOBODNÍKOVÁ, CSc., TU v Trnave

Členovia:
Mgr. Vanesa BACÚŠANOVÁ
MUDr. Oľga BOLDIŠOVÁ
Mgr. Eva ĎURINOVÁ
Mgr. PhDr. Lenka JÁNOŠÍKOVÁ, PhD.
Mgr. Jana KOIŠOVÁ, PhD.
PhDr. Monika LABUDOVÁ
PhDr. Bibiana MACHÁČKOVÁ
PhDr. Mária MARKOVÁ, PhD.
MUDr. Ján MAŠÁN, PhD.
Mgr. Eva MIHÁLIKOVÁ
Mgr. Monika PÁPEŽOVÁ
PhDr. Anna PLAČKOVÁ, PhD.
PhDr. Andrea PRISTACHOVÁ, MBA
PaedDr. Iveta PETRÍKOVÁ ROSINOVÁ, PhD., MPH
PhDr. Nina SLÁDEKOVÁ, PhD.
PhDr. Jana STANOVÁ
Mgr. Michaela ŠIMONOVÁ
PhDr. Eva VASKÁ, MPH
Mgr. Ingrid VIDOVÁ, MBA
RNDr. Katarína VULGANOVÁ
Mgr. Ingrid ZAMBOJOVÁ

Témy
Telemedicína a telerehabilitácia
Respiračná fyzioterapia
Robotika vo fyzioterapii
Bolesť
Náhle cievne mozgové príhody
Balneológia
Varia
Vyžiadané prednášky 2019

MUDr. Jozef BEŇAČKA, PhD., Piešťany
doc. PhDr. Andrea BOTÍKOVÁ, PhD., Trnavská univerzita v Trnave
doc. MUDr. Branislav DELEJ, PhD., MPH, Bratislava
prof. MUDr. Ivan DYLEVSKÝ, DrSc., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, Česko
Giorgio FERRIERO, MD, PhD., Lissone, Taliansko
prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Romana HOLAŇOVÁ, Sanatoria Klimkovice, Česko
PhDr. Miriam IŠTOŇOVÁ, PhD., Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
MUDr. Stanislava KLOBUCKÁ, PhD., Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava
doc. PhDr. Mgr. Viliam KNAP, PhD., Lekárska fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
prof. MUDr. Marcela LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, PhD., MSc, UK v Praze, Česko
Mgr. Kateřina MACHÁČKOVÁ, PhD., Rehabilitační ústav Hrabyně, Česko
MUDr. Miroslav MALAY, PhD., Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
MUDr. Ján MAŠÁN, PhD., Piešťany
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, PhD., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, Česko
Mgr. Pavol NECHVÁTAL, PHD., Prešovská univerzita v Prešove
MUDr. Eugen RAŠEV, Ph.D., Schweinfurt, Nemecko
prof. MUDr. Bruno RUDINSKÝ, PhD., Národný ústav detských chorôb, Bratislava
PhDr. Iveta SCHUSTEROVÁ, PhD., Trnavská univerzita v Trnave
PhDr. Nina SLÁDEKOVÁ, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
MUDr. Michaela TOMANOVÁ, PhD., MBA, Centrum pohybové medicíny, Praha, Česko
MUDr. Jan VACEK, PhD., Fakultná nemocnica Královské Vinohrady, Praha, Česko
doc. MUDr. Ivan VAŘEKA, Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česko
Ernest WIŚNIEWSKI, PT, MSc, OMT, Fabryka Zdrowia, Varšava, Poľsko
PhDr. Ilona ZAHRADNICKÁ, Západočeská univerzita v Plzni, Česko
doc. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave