Základné informácie

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu

VI. medzinárodná vedecká konferencia Piešťanské fyzioterapeutické dni

Kongresový jazyk: slovenčina čeština angličtina

Konečný termín prihlasovania prednášok/posterov: 30. september 2023

JUDr. Ing. Tomáš DRUCKER, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Prof. Mgr. Katarína SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ, PhD., rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Mgr. Jozef VISKUPIČ, predseda Trnavského samosprávneho kraja
Mgr. Peter JANČOVIČ, PhD. primátor mesta Piešťany

Fyzioterapia v interdisciplinárnom kontexte

Dr. h. c. univ. doc. MUDr. Juraj ŠTOFKO, PhD., MPH, MBAdoc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Predseda:
Prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, CSc.

Členovia:
Prof. Dr. Nikolaos BAKALIS, Patras, GRC
Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan GALBAVÝ, DrSc., Trnava, SVK
Prof. MUDr. Marcela GRÜNEROVÁ-LIPPERTOVÁ, Ph.D., MSc., Praha, CZE
Prof. MUDr. Branislav KOLLÁR, PhD., MPH, Bratislava, SVK
Prof. MUDr. Ladislav KRESÁNEK, PhD., Trnava, SVK
Dr. h. c. prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., MBA, Kladno, CZE
Prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD, MPH, Bratislava, SVK
Prof. Agnieszka WOŹNIAK-KOSEK, DsC., Ph.D, Varšava, POL
Doc. MUDr. Ján MAŠÁN, PhD., Trnava, SVK
Doc. MUDr. Zuzana POPRACOVÁ, PhD., Trnava, SVK
Assoc. prof. David RAVNIK, Ph.D., PT. MRE. Eur. Erg., Koper, SVN
PhDr. Miriam IŠTOŇOVÁ, PhD., MPH, MHA, Košice, SVK
Mariola MENDRYCKA, PhD., Radom, POL
Carmen María SUÁREZ SERRANO, PhD., Sevilla, ESP
Dr. Łukasz WYSIEŃSKI, MD, PhD., Varšava, POL

Členovia:

Prof. Dr. Nikolaos BAKALIS, Patras, GRC
Prof. MUDr. Marcela GRÜNEROVÁ-LIPPERTOVÁ, Ph.D., MSc., Praha, CZE
Prof. Agnieszka WOŹNIAK-KOSEK, DsC., Ph.D, Varšava, POL
Doc. MUDr. Ján MAŠÁN, PhD., Trnava, SVK
Doc. MUDr. Zuzana POPRACOVÁ, PhD., Trnava, SVK
Assoc. prof. David RAVNIK, Ph.D., PT. MRE. Eur. Erg., Koper, SVN
PhDr. Eva ĎURINOVÁ, Trnava, SVK
PhDr. Jana HAVLOVÁ, PhD., Bratislava, SVK
PhDr. Miriam IŠTOŇOVÁ, PhD., MPH, MHA, Košice, SVK
MUDr. Marián KONDÁŠ, PhD., Bratislava, SVK
Mgr. Andrej MATONOK, Trnava, SVK
Mariola MENDRYCKA, PhD., Radom, POL
PhDr. Andrea PRISTACHOVÁ, MBA, Piešťany, SVK
Mgr. Andrea STREČANSKÁ, Trnava, SVK
Carmen María SUÁREZ SERRANO, PhD., Sevilla, ESP
Dr. Łukasz WYSIEŃSKI, MD, PhD., Varšava, POL

Vyžiadaní prednášatelia

Prof. Dr. Nikolaos BAKALIS, Patras, GRC
Prof. MUDr. Marcela GRÜNEROVÁ-LIPPERTOVÁ, Ph.D., MSc., Praha, CZE
Dr. h. c. prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., MBA, Kladno, CZE
Prof. Agnieszka WOŹNIAK-KOSEK, DsC., Ph.D, Varšava, POL
Doc. MUDr. Ján MAŠÁN, PhD., Trnava, SVK
Assoc. prof. David RAVNIK, Ph.D., PT. MRE. Eur. Erg., Koper, SVN
Doc. MUDr. Ivan VAŘEKA, Ph.D., Hradec Králová, CZE
Doc. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., Bratislava, SVK
Mgr. Romana HOLAŇOVÁ, Klimkovice, CZE
PhDr. Miriam IŠTOŇOVÁ, PhD., MPH, MHA, Košice, SVK
MUDr. Kateřina MACHÁČKOVÁ, Ph.D., Hrabyně, CZE
Mariola MENDRYCKA, PhD., Radom, POL
PhDr. Pavol NECHVÁTAL, PhD., Prešov, SVK
PhDr. Ingrid PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ph.D., Praha, CZE
MUDr. Bc. Petra SLÁDKOVÁ, Ph.D., Praha, CZ
Assist. Prof. Çağlar SOYLU, University of Health Sciences, Faculty of Physiotherapy and Rehabilitation, Gülhane, TUR
Carmen María SUÁREZ SERRANO, PhD., Sevilla, ESP
Dr. Łukasz WYSIEŃSKI, MD, PhD., Varšava, POL

Program konferencie

Program vo formáte PDF môžete stiahnuť tu:

Od 8:00 Registrácia
08:30 - 09:00 Slávnostné otvorenie
09:00 - 11:00 Sekcia I.
11:00 - 11:30 Prestávka
11:30 - 13:00 Sekcia II.
13:00 - 14:00 Obedová prestávka
14:00 - 16:00 Sekcia III.
16:00 - 16:30 Prestávka
16:30 - 18:00 Sekcia IV.
20:00 - 24:00 Slávnostná recepcia (Palace Ballroom, Hotel Balnea Palace)

08:00 - 09:30 Sekcia V.
09:30 - 10:00 Prestávka
10:00 - 11:30 Sekcia VI.
11:30 - 12:00 Prestávka
12:00 - 13:30 Sekcia VII.
13:30 Slávnostné ukončenie medzinárodnej vedeckej konferencie

Pokyny pre autorov


Konferenčný jazyk:
slovenčina
čeština
angličtina

Pokyny pre autorov:
Posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác je 30.9.2023

Plné texty sú vítané, budú uverejnené v publikácii.

- Dĺžka prednášky 10 minút.
- Premietanie zabezpečené vo formáte PPT, PDF, video - prosím autorov, aby uviedli formát videa
- Vašu prezentáciu prineste na USB/CD nosiči
- Prosíme overiť pred začiatkom vašej sekcie, či vaša verzia PPT/PDF/video je dobrá a čitateľná
- Vedecký výbor si vyhradzuje právo prednášku akceptovať, resp. neakceptovať.
- Diskusia bude vedená interaktívne prostredníctvom aplikácie „slido“ (pred „Vedecký výbor si vyhradzuje...)

- Abstrakty vyplňte v online formulári - viď nižšie (nemôžeme žiadať zaslať elektronicky, je to duševné vlastníctvo)
- Rozsah abstraktov je maximálne 250 slov.
- Abstraktová zóna bude otvorená po 30.9.2023.
- Plné texty prednášky sú vítané do plánovanej publikácie.

O NÁS


Poslaním fakulty zdravotníckych vied (FZV) ako súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) je rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov, tvorivého ducha, v zmysle národných a všeľudských humanistických a demokratických tradícií. Svojou činnosťou inštitút prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej a hospodárskej úrovne spoločnosti. Fakulta zabezpečuje čo najkvalitnejšiu úroveň vzdelávania študentov v dvoch študijných odboroch - fyzioterapia a rádiologická technika. Oba odbory vychovávajú absolventov do praxe, pretože po odborníkoch týchto profesií je doslova hlad na trhu práce u nás, ako aj v zahraničí.

FZV je mladá fakulta, ktorá disponuje vhodným priestorovým, technickým a personálnym vybavením, aby svoje poslanie mohla úspešne naplniť. Hlavné sídlo fakulty je v Piešťanoch na Rázusovej ulici v historickej budove, kde sú vhodné výučbové priestory. Situovanie fakulty do Piešťan je príznačné, pretože Piešťany sú svetoznáme kúpeľné mesto. Štúdium prebieha pod vedením skúsených pedagógov, externe prednášajú aj špičkoví odborníci z iných univerzít. Praktické vyučovanie prebieha v najlepších zdravotníckych zariadeniach, napr. Univerzitná nemocnica Bratislave, Národný onkologický ústav, Národný ústav reumatických chorôb, Národnú rehabilitačný ústav v Kováčovej, Kúpele Piešťany a ďalších. Študenti sa majú možnosť okrem štúdia zapájať do vedeckej činnosti, zúčastňovať sa odborných kongresov a sympózií, absolvovať zahraničné praxe. FZV organizuje a podporuje aj spoločenské a športové aktivity.

Absolventi študijného odboru fyzioterapie sa naučia samostatne diagnostikovať a liečiť poruchy pohybového aparátu a pomáhajú aj pri liečbe mnohých iných ochorení. Uplatnia sa na rehabilitačných oddeleniach, ambulantných centrách, kúpeľníctve, fitnes štúdiách, agentúrach ošetrovateľskej starostlivosti a ďalších.

Absolventi odboru rádiologická technika sa stávajú vyhľadávanými pracovníkmi v nemocniciach, poliklinikách a špecializovaných diagnostických centrách. Ovládajú prácu s náročnými sofistikovanými prístrojmi, ako sú napr. magnetická rezonancia, počítačová tomografia, ultrasonografia, technológie nukleárnej medicíny a ďalšie.

Zobraziť stránku Fakulty zdravotníckych vied


Bakalárske študijné programy:

Študijný program Titul Forma štúdia Dĺžka štúdia
Fyzioterapia Bc. denná / externá 3/4
Rádiologická technika Bc. denná / externá 3/4

Magisterský študijný program:

Študijný program Titul Forma štúdia Dĺžka štúdia
Fyzioterapia Mgr. denná / externá 2/2

Doktorandské štúdium:

Študijný program Titul Forma štúdia Dĺžka štúdia
Fyzioterapia PhD. denná / externá 3/4

Rigorózne štúdium:

Študijný program Titul Forma štúdia Dĺžka štúdia
Fyzioterapia PhD. externá -

Špecializačné štúdium:

Študijný program Titul Forma štúdia Dĺžka štúdia
Mater of Public Health MPH externá 3
Fyzioterapia v športe a telovýchove certifikát externá 2
Ergoterapia certifikát externá 2

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a podieľa sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyziologickej a klinickej výživy a dentálnej hygieny. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie ako aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Fakulta sa taktiež podieľa na zabezpečovaní výučby študijných programov vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.

Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania, riešenia vedecko-výskumných projektov a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a ostatných akreditovaných odboroch. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

Fakulta ďalej vykonáva:

  • v súlade so svojim zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti, propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,
  • v súlade so svojim zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,
  • metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na stredných zdravotníckych školách v SR,
  • podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,
  • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,
  • spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi

Zobraziť stránku Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bakalárske študijné programy:

Študijný program Titul Forma štúdia Dĺžka štúdia
Ošetrovateľstvo Bc. denná / externá 3
Pôrodná asistencia Bc. denná 3
Fyzioterapia Bc. denná / externá 3
Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. denná / externá 3/4
Rádiologická technika Bc. denná / externá 3/4
Fyziologická a klinická výživa Bc. externá 3
Dentálna hygiena Bc. externá 3

Magisterský študijný program:

Študijný program Titul Forma štúdia Dĺžka štúdia
Ošetrovateľstvo Mgr. externá 2
Fyzioterapia Mgr. externá 2

Doktorandské štúdium:

Študijný program Titul Forma štúdia Dĺžka štúdia
Ošetrovateľstvo PhD. denná / externá 3 / 4

Rigorózne štúdium:

Študijný program Titul Forma štúdia Dĺžka štúdia
Ošetrovateľstvo PhD. externá -
Fyzioterapia PhD. externá -

Špecializačné štúdium s certifikátom v zdravotníckych povolaniach:

Študijný program Titul Forma štúdia Dĺžka štúdia
Zdravotná sestra certifikát externá -
Pôrodná asistentka certifikát externá -
Fyzioterapeut certifikát externá -
Zdravotnícky laborant certifikát externá -
Nutričný terapeut certifikát externá -
Rádiologický technik certifikát externá -
Zdravotnícky záchranár certifikát externá -
Farmaceutický laborant certifikát externá -

Podrobné údaje sú uvedené na webovom sídle: https://eszu.sk/akreditovane-studijne-programy-dalsie-vzdelavanie/akreditovane-studijne-programy-dalsie-vzdelavanie-foazos/